Výhody a nevýhody drevostavieb

V širokej verejnosti sa zakorenila predstava, že drevostavba je len provizórna konštrukcia s nízkou trvanlivosťou.

Ľudia sa mylne domnievajú, že drevené domy sa stavali len v minulosti a nemali skoro žiadne pozitívne vlastnosti. Pre mnohých sú to len drevené búdy bez budúcnosti, pretože drevo považujú za materiál s nízkou odolnosťou proti ohňu, chladu a hluku. Opak je však pravdou. Stačí sa pozrieť okolo seba – veľké športové haly, plavárne, tam všade nájdete drevené konštrukcie, ktoré nenašli žiadneho vhodného konkurenta.

Drevodomy, ktorých nosnú konštrukciu tvoria stĺpikový systém alebo prefabrikované panely, majú porovnateľné vlastnosti s budovami na silikátovej báze. Drevo je obnoviteľná surovina a zatiaľ je ho dostatok. Je nosičom energie, dokonca i pri jeho likvidácií získavame energiu. Dotvára prírodný reťazec bez negatívneho vplyvu na životné prostredie. V neposlednom rade má drevo kultúrnohistorický význam. Drevo je v stavebníctve všestranne využiteľná surovina. Využíva sa pri nosných a výplňových konštrukciách drevených stavieb, ale aj pri stavebnostolárskych výrobkoch, ako sú drevené okná a dvere, zimné záhrady, drevené schody, obklady a taktiež v nábytkárstve.
 

Prečo drevodom

Prednosti a nedostatky drevených stavieb môžeme hodnotiť nielen na základe súčasných stavebných a technických znalostí, ale aj vzhľadom na potreby a požiadavky na bývanie, ekonomické aspekty, energetickú náročnosť stavby a ochranu životného prostredia s dôsledkami vplyvu výstavby na súčasnosť i budúcnosť. Drevostavby majú výhodu z energetického aj ekologického pohľadu. Tepelnotechnické požiadavky na obalové konštrukcie budov nadobúdajú čoraz väčší význam vzhľadom na vznikajúce energetické, hygienické či ekologické a ekonomické problémy súčasnej výstavby.

Významným dôvodom zlepšovania tepelnotechnických opatrení, ktoré znižujú potrebu tepla na vykurovanie a šetria energetické zdroje, je účinnejšie využitie energie s obmedzením produkcie emisií CO2 v ovzduší. V súčasnosti narastá trend výstavby nízkoenergetických a pasívnych domov, ktorých skladba obvodovej konštrukcie musí byť bez tepelných mostov s nízkou hodnotou súčiniteľa prechodu tepla U (0,22 až 0,12 W/(m2.K)). Práve drevené domy sendvičovej konštrukcie sa z hľadiska celkovej energetickej náročnosti (výstavba, prevádzka, likvidácia) ukazujú ako energeticky efektívne riešenie. Štandardnú stenu dreveného domu tvorí drevený nosný rám s vloženou tepelnou izoláciou, ktorý je zvonku opláštený ďalšou vrstvou tepelnej izolácie s odvetranou medzerou. Práve tento spôsob zateplenia drevostavieb predstavuje ďalšiu výhodu, ktorou je možnosť zabezpečiť požadovanú alebo nadštandardnú tepelnú ochranu bez podstatného zvyšovania hrúbok konštrukcie obvodových stien, čím sa zastaví ďalšie zvyšovanie investičných nákladov. Preto drevostavby dosahujú vynikajúce tepelnotechnické vlastnosti (nízka tepelná vodivosť, priaznivá emisivita povrchu dreva), vďaka ktorým majú nízku spotrebu tepla na vykurovanie a teplota vo vnútorných priestoroch sa dá lepšie regulovať.

Pri výstavbe domov treba brať do úvahy aj energetickú náročnosť na výstavbu. Veľmi významný je nízky pomer hmotnosti dreva (nosného prvku) k jeho únosnosti. To znamená, že drevo má priaznivé mechanické vlastnosti. Napríklad, zhotovenie dreveného nosníka v porovnaní so železobetónovým s tou istou únosnosťou spôsobuje 20- a viacnásobný rozdiel v potrebe energie na ich výrobu. Taktiež energetický rozdiel pri preprave a montáži ľahkej konštrukcie (napríklad drevo, drevené panely a nosníky) a ťažkého materiálu (kameň, tehly, betón, železobetón a iné) je značný. Energie priamo súvisia s cenami a ich nárastom. Zvýšenie cien energie sa tak prejavuje vo výrobnej sfére stavebných materiálov a výrobkov, ich doprave a montáži na stavbe. Keďže drevo a výrobky z dreva sú biologicky rozložiteľné a patria do prirodzeného prírodného reťazca, dokážeme z nich aj po skončení životného cyklu získať energiu. To o iných materiáloch (napríklad železobetóne, oceli) povedať nemôžeme.

Najvýraznejšie rozdiely oproti klasickým murovaným domom a zároveň najväčšie výhody pri realizácii drevených konštrukčných systémov ponúka konštrukčný spôsob a rýchlosť výstavby drevodomov, vďaka čomu sú nároky na vybavenie staveniska a zaťaženie okolia pri výstavbe minimálne. V drevenom dome môžeme bývať už o niekoľko týždňov. Výstavba je veľmi rýchla. Samozrejme, rýchlosť výstavby závisí aj od zvoleného typu konštrukčného systému.
 

Výhody a nevýhody drevostavieb

Medzi významné prednosti výstavby drevodomov patrí aj suchý proces výstavby. Mokrý proces výstavby môžeme pri drevostavbách úplne vylúčiť, a teda aj poruchy a chyby spôsobené vplyvom technologickej vlhkosti. Zákazník môže drevený dom po ukončení výstavby okamžite užívať, jeho investície sa takýmto spôsobom ihneď zhodnocujú. Drevené domy majú schopnosť regulovať interiérovú vlhkosť, a to prostredníctvom vyrovnanej vlhkosti dreva. Taktiež majú dobré akustické vlastnosti – útlm hluku, jeho pohltivosť povrchmi. V neposlednom rade treba spomenúť technologické vlastnosti. Drevo je materiál ľahko opracovateľný. Drevené prvky sa jednoducho spájajú rozličnými kovovými spojovacími prostriedkami. S tým úzko súvisí ľahká montáž, preprava či skladovanie.

Drevo je dobrý izolant s nízkou prírodnou radiáciou. Pri určitej zvyškovej vlhkosti (väčšinou sa pohybuje okolo 10 %), je drevo slabo elektrostaticky vodivé. To znamená, že dokáže zviesť náboj elektrického poľa z človeka alebo z budovy. Medzi výhody drevených konštrukcií patria aj estetické vlastnosti dreva. Prírodná textúra, farba a vôňa pôsobia pozitívne na ľudské zmysly. Nezanedbateľný je aj funkčný a estetický význam rozmanitých drevárskych spojov. Domy z dreva sú zdravotne vyhovujúce, takže zaručujú zdravé a neškodné bývanie.
 

Čo hovorí proti

Pre navrhovanie drevených stavieb je dostatok poznatkov, čo znamená, že určité nedostatky dreva sa dajú eliminovať správnym konštrukčným návrhom, použitím vhodného druhu dreva a materiálov, ako aj použitím kvalitných ochranných prostriedkov. Medzi nevýhody drevených konštrukcií patrí ich životnosť a trvanlivosť, a to najmä tých drevených častí, ktoré sa nachádzajú v nechránených expozíciách alebo v náročných klimaticky extrémných podmienkách (trvalé pôsobenie vlhkosti na drevené mosty atď.). S tým súvisí aj náročnejšia údržba.

Aj keď morálne opotrebovanie drevenej stavby prichádza po asi 50 rokov, životnosť a funkčnosť dosahuje 100 a viac rokov. Príkladom sú zachované drevené zrubové stavby, kostolíky, mosty lávky a rôzne historické krovy. Ďalšou nevýhodou drevostavieb je nižšia protipožiarna odolnosť v porovnaní so silikátovými materiálmi, ako je tehla a betón. Požiarna odolnosť sa dá zlepšiť obkladmi z nehorľavých materiálov alebo retardérmi horenia.

Drevo je špecifické tým, že má v každom smere rozlične vlastnosti, je to tzv. ortotrópno-anizotrópny materiál. Vplyvom vlhkosti dochádza k objemovým a tvarovým zmenám. Požadovaná výsledná kvalita výrobku z dreva sa zabezpečí nielen kvalitným návrhom konštrukcie, ale aj vhodnou technológiou výroby, ktorá túto prirodzenú vlastnosť dreva rešpektuje. Na dreve často vidieť jeho prirodzené znaky (chyby) ako hrče, trhliny, smolníky a podobne.

Eliminácia nežiadaného rozsahu znakov (chýb) dreva na stavebné konštrukcie sa uskutočňuje vizuálnym triedením. Poruchy výrobkov z dreva vplyvom tvarových zmien a chýb môžeme eliminovať napríklad vhodným druhom konštrukcie, správnou technológiou výroby, ochranou v suchom stave. Nežiaduce tvarové zmeny prírodného dreva sa obmedzia jeho zlepením z viacerých vrstiev – vytvorením lepeného lamelové dreva.

K nevýhodám drevených konštrukcií patrí aj ich nižšia odolnosť proti živelným pohromám, napríklad víchrici či uragánu. Na druhej strane sa drevostavby osvedčili v iných náročných prírodných podmienkach napríklad v seizmických oblastiach alebo pri záplavách, pretože dokážu bezpečnejšie odolať náporu vody. Pri porovnávaní cenových relácií drevených a murovaných stavieb treba vziať do úvahy viaceré faktory, ako sú napríklad zastavaná plocha a úžitkový priestor, stavebnofyzikálne vlastnosti konštrukcie, čas výstavby a čas bývania, investičná a prevádzková náročnosť, estetický vzhľad z exteriéru a interiéru a iné. Cenu drevostavieb v súčasnosti zvyšuje cena ďalších zabudovaných stavebných materiálov.

Článok vyšiel v publikácii Všetko o dreve v interiéri a exteriéri, JAGA GROUP 2008.

Zdroj: Mojdom.sk